Algemene Verkoopsvoorwaarden

1. ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Aanbiedingen

Onze aanbiedingen zijn altijd informatief en zijn afhankelijk van de beschikbare voorraad. Ze zijn onderhevig aan revisie in het geval van belangrijke marktveranderingen en vooral in het geval van een verhoging van salarissen, sociale bijdragen, of de prijs van primaire grondstoffen. Tenzij anders overeengekomen in onze speciale verkoopsvoorwaarden, staan de prijzen altijd vermeld als prijzen af fabriek. Als de prijzen niet bevestigd worden gelden de prijzen die van kracht waren op de datum van de levering. De prijs dekt enkel de levering van de goederen en niet installatie- of montagediensten, behalve als deze diensten een deel vormden van het oorspronkelijke aanbod of als ze in het contract vermeld stonden. Indien dit niet het geval is zullen deze diensten gefactureerd worden bovenop de prijs van de goederen of voorraden. Als er getransporteerd moet worden zullen alle kosten voor het transport, inclusief verpakkingskosten, vervoerskosten, opslagkosten, belastingen en douanerechten, gefactureerd worden en dient betaald te worden door de klant. Onze stalen dienen slechts als model en zijn dus onderhevig aan modificatie. We behouden het recht om kleine veranderingen door te voeren aan de afmetingen, kwaliteit en kleur van onze aanbiedingen of stalen. Goederen zullen enkel teruggenomen worden als er een expliciete goedkeuring voor gegeven werd. Er zal een kost aangerekend worden van 5% op de waarde van de teruggenomen goederen. Deze waarde wordt bepaald door de prijs die van kracht was op het moment van de bevestiging van de bestelling, of als er geen bevestiging nodig was, door de prijs die van kracht was op het moment dat de bestelling ontvangen werd.

Artikel 2: Levering & risico-overdracht

De leveringstijden zijn louter informatief en zijn niet bindend. Het niet respecteren ervan geeft niet het recht op schadeclaims of intresten. Tenzij anders bepaald in onze speciale voorwaarden, wordt de levering af fabriek uitgevoerd. Het risico overdracht naar de klant gebeurt ten tijde van de lading in onze zaak, zelfs als het een gedeeltelijke levering betreft of als de leverancier nog montagediensten dient te leveren. Bijgevoegd draagt de klant al het risico met betrekking tot de verkochte goederen. Vanaf het moment van de levering en in het bijzonder het risico met betrekking tot het transport, ook al wordt het transport door ons bedrijf verzorgd of georganiseerd. De klant dient de verkochte goederen bij ons op te halen ten laatste binnen 15 dagen na de verzending van een bericht dat de klant informeert dat de goederen beschikbaar zijn en afgehaald kunnen worden. Als de klant zijn levering niet binnen deze periode afhaalt, zullen ze opgeslagen worden op kosten en risico van de klant. In het geval van overmacht en in elk geval hierna vermeld, hebben wij het recht om de productie uit te stellen en te leveren voor de periode van het uitstel verlengt door een periode die nodig is om terug aan het werk te gaan of om het contract te beëindigen omwille van de niet nakoming ervan. Dit principe is ook geldig in het geval van problemen of ontwrichting van ons werk en binnenin ons bedrijf hoofdzakelijk (maar zonder beperking) tot sociale onrusten, mechanische panne, problemen met de grondstoffen of het onderhoud, alsook vertraging bij onze leveranciers. Als de vertraging langer duurt dan 3 maanden zal de klant na deze periode het recht hebben om het contract te beëindigen omwille van de niet naleving van een contract door een partij. Als de leveringstijd uitgesteld wordt of als onze verplichting om te leveren wegvalt, zal de klant geen recht hebben op een vergoeding van de schade of het kwijtraken als gevolgd van de vertraging.

Artikel 3: Aanvaarding

De goederen worden geacht aanvaard te zijn door de klant op het moment van de lading af fabriek. Er mogen geen goederen teruggestuurd worden zonder onze voorafgaande geschreven toestemming. Een dergelijke toestemming betekent niet dat wij de aansprakelijkheid erkennen noch dat wij aanvaarden dat de goederen defecten vertoonden of op gelijk welke andere manier niet aan de normen voldeed.

Artikel 4: Beperking van aansprakelijkheid

Vanaf het moment van de levering zijn we niet meer verantwoordelijk, tenzij voor de zaken die in vermeld staan in de voorwaarden voor aanvaarding of garantie. Bijgevoegd zijn we in geen geval aansprakelijk voor ongelukken met personen of goederen, winstverlies of gelijk welke andere schade direct of indirect uitgaande van verkochte goederen die defecten vertoonden. In het geval dat we omwille van de kwaliteit of conformiteit van onze goederen aansprakelijk gehouden kunnen worden zal deze aansprakelijkheid zich strikt beperken tot de vervanging van de goederen door ons en op onze kosten, zonder dat van gelijk welke andere schade of interesten.

Artikel 5: Schadeclaims

Elke schadeclaim dient gemeld te worden met een aangetekend schrijven binnen de 8 dagen van ontvangst van de goederen. Na deze periode zullen de klachten als te laat geacht worden en daardoor niet in aanmerking komen. De klant zal de goederen bijhouden op een manier dat de toestand ervan duidelijk zichtbaar is en dat er een formeel rapport kan worden opgesteld in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van het bedrijf. Waar nodig zal de klant ervoor zorgen dat alle nodige stappen uitgevoerd worden met betrekking tot transporteurs verzekering en andere betrokken partijen zodat zijn eigen rechten en die van het bedrijf te beschermen.

2. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN

Artikel 6: Prijsoffertes

6.1 Onze offertes worden gemaakt op basis van de informatie en gegevens die door de klant en onze leveranciers geleverd werden op het moment dat de offerte aangevraagd wordt. Tenzij anders bepaald in onze speciale voorwaarden, blijft de offerte geldig gedurende een periode van 6 maanden. Na deze periode vervalt deze prijsofferte. Elke bestelling die niet voorafging door een geschreven offerte van ons bedrijf is enkel bindend als deze bestelling door ons in een schrijven aanvaard werd. De leveringstijden zijn louter informatief en zijn bij benadering. Het niet respecteren geeft kan geen aanleiding geven tot schadeclaims of interest. Elke gebeurtenis zoals een ongeluk, vuur, staking, schermutselingen, te kort aan veiligheidsmaatregels, slecht weer, … die de kwaliteit van het werk aantast zal als een “ overmacht” beschouwd worden. Een onderbreking ons werk zal de klant niet het recht geven om schadevergoedingen of intresten te eisen.
6.2 Onze offertes worden gemaakt op basis van de informatie die de klant ons levert, in het bijzonder die informatie met betrekking tot de oppervlakte. Elke afwijking ervan met 5% zal worden gefactureerd. Alle bijkomstige kosten ten gevolge van zaken die de klant niet gemeld heeft zullen aan de klant gefactureerd worden op een tijd en kostenbasis. Er mag geen clausule ingeroepen worden door de klant voor “werk op forfaitair bedrag” of “werk op vast bedrag”. Metingen en berekeningen die door ons bedrijf uitgevoerd werden zijn binden, tenzij de metingen samen gemaakt werden door ons bedrijf en de klant. Onze prijzen zijn enkel geldig voor ononderbroken werk. Alle extrakosten die voortkomen uit de onderbreking van het werk zullen aan de klant gefactureerd worden. De klant is aansprakelijk voor de goederen en de uitrusting dat opgeslagen of bewaard wordt in het gebouw: hij is aansprakelijk voor het verlies of slijtage of gelijk welk ander probleem. De klant zal al het mogelijke doen om te zorgen dat het gebouw goed bewaakt wordt.

Artikel 7: Aanvaarding

7.1 Voorlopige aanvaarding
Het verzenden van de factuur betekent een voorlopige aanvaarding. Als de klant niet binnen de 15 dagen na de verzending van de definitieve rekening reageert, wordt een voorlopige aanvaarding aangenomen. Wanneer de klant onze goederen in zijn bezitting neemt of ze gebruikt vooraleer een formeel rapport op te maken van de goederen bij de ontvangst, zal de stilzwijgende aanvaarding automatische aangenomen worden. De garantieperiode van tien jaar begint vanaf deze voorlopige aanvaarding.
7.2 Definitieve aanvaarding
De definitieve aanvaarding van de klant wordt (behalve als een formele klacht ingediend werd) ten laatste een jaar na de voorlopige aanvaarding aangenomen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

Als een specifieke kwaliteit, oorsprong of type van productieproces geëist wordt door de klant of zijn technische adviseur, en dit met of zonder bezwaar van ons, zullen zij niet aansprakelijk gehouden worden voor problemen die voortkomen uit de materiaalkeuze, het type, of de kwaliteit of oorsprong ervan. De klant is volledig aansprakelijk bij derde personen, inclusief en zeker bij zijn buren voor de schade die berokkent werd door de uitvoering van de werken, tenzij de schuld niet bij een van ons ligt. Hetzelfde geldt in het geval dat Wall & Facade Solutions GmbH een onderaannemer of dienstverlener is en materialen ontvangt van zijn klant.

Artikel 9: Garanties

9.1 Tien jaar garantie
In overeenstemming met artikels1972 en 2270 van het Belgische Burgerlijk Wetboek gegeven wij tien jaar garantie. Er wordt expliciet overeengekomen dat deze garantieperiode begint vanaf de datum van de stilzwijgende of expliciete voorlopige aanvaarding van de werken.
9.2 De contractuele garantie
We geven een contractuele garantie die defecten dekt die voortkomen uit foute materialen en/of defecten bij het uitvoeren van de werken voor een periode van zes maanden begin vanaf de datum van de levering. De garantie is enkel geldig als aan de volgende voorwaarden zijn: Door het defect zijn de goederen substantieel omgeschikt voor normaal gebruik of voor een speciaal gebruik dat expliciet vermeld staat in de speciale verkoopsvoorwaarden.
– Onze goederen werden correct en naar behoren behandeld en opgeslagen
– De installatie, het opstellen en de montage werden uitgevoerd in overeenstemming met de professionele normen en in overeenstemming met onze instructies en richtlijnen
– We worden op de hoogte gesteld van de defecten binnen de tijdsperiode hieronder vermeld
– De goederen en de eventuele defecten werden onderzocht en formeel aangevraagd
– De goederen worden in normale omstandigheden gebruikt
9.3 Schadeclaims
Om de garantie te kunnen eisen dient de klant ons op de hoogte te brengen van elke schadeclaim of defect gerelateerd met ons werk in een aangetekend schrijven binnen de 8 dagen vanaf een dergelijk defect opgemerkt werd. Elke claim na deze periode van 8 dagen zal niet in aanmerking komen.
9.4 Opschorting van de garantie
Elke verplichting van ons part die voortkomt uit de contractuele garantie zal gedurende de periode opgeschort worden als de klant:
– Zijn betalingsverplichtingen niet nakomt
– de bezoekkosten, kosten voor onderzoek, herstel of andere kosten niet betaalt waarvoor de klant verantwoordelijk is. In deze gevallen zijn wij niet aansprakelijk voor vergeving of uitbreiden van het defect of een probleem dat voortkomt uit het niet tussenkomen van ons bedrijf gedurende een dergelijke opschorting. De periode van de contractuele garantie zal in geen geval verlengd worden met de periode of periodes van opschorting.
9.5 Uitsluiting van de garantie
Het volgende wordt uitgesloten van de contractuele garantie:
– Problemen gedurende het werk, direct of indirect vaneen beweging van de ondersteunende structuur of algemeen van gelijk welke andere oorzaak dat niet te maken heeft met het werk of de diensten van het bedrijf
– Defecten die duidelijk waren ten tijde van de voorlopige aanvaarding en die bij de aanvaarding niet gemeld werden in een formeel rapport.
De klant verliest het voordeel van de contractuele garantie in de volgende situaties:
– Als de werken niet in een goede onderhoudstoestand bewaard worden.
– Als er werken door de klant of een derde persoon worden uitgevoerd aan de werken of de ondersteunende structuur.
– Als de originele doeleinden van de werken veranderd wordt.
– Elke contractuele garantieverplichting wordt opgeschort zolang de klant nog niet volledig betaald heeft.
9.6 In het geval dat wij onderaannemings- of servicewerkzaamheden verrichten en materialen door onze klant aan ons worden geleverd, dekt de garantie uitsluitend onze levering en service.

3. Gemeenschappelijke algemene voorwaarden

Artikel 10:

Deze algemene voorwaarden regelt onze contractuele relatie met uitsluiting van alle andere. Ze vervolledigen alle speciale voorwaarden en condities van onze offertes. Door de bestelling te plaatsen wordt de klant verondersteld al deze algemene voorwaarden te kennen en ze te aanvaarden met uitsluiting van alle andere, zelf zijn eigen voorwaarden. Onze algemene voorwaarden zijn altijd beschikbaar voor onze klanten (bijvoorbeeld op het internet,…). Ons stilzwijgend over eventuele algemene voorwaarden van een klant kan nooit als een stilzwijgende aanvaarding ervan beschouwd worden.

Artikel 11: Schadeclaims

In het geval van een schadeclaim zoals vermeld in artikels 3 en 8 van deze voorwaarden, is onze garantie strikt beperkt tot het hestellen van het defect (onderdelen en werkuren) of de vervanging van de defecte goederen, zonder dat het contract daarvoor beëindigt wordt of de klant het recht krijgt op schadevergoeding of interest. Eventuele variaties in kleur van producten uit keramiek worden niet als defect aanzien. Dit is ook het geval voor kleine variaties (kleur en vorm), alsook voor andere mogelijke defecten in het zicht van de materialen die geen ongunstig effect hebben op de kwaliteit ervan. Over het algemeen dient de klant al het mogelijke te doen om de uitvoer van het contract te vergemakkelijken.

Artikel 12: Annulering van de bestelling

Behalve in het geval van een overmacht hebben wij het recht om de gedeeltelijke betaling te houden als de klant de bestelling annuleert. Verdere schadevergoedingen en interest mogen geëist worden voor de voorbereidingskosten voor de uitvoer van de bestelling.

Artikel 13: Prijzen

Onze prijzen zijn exclusieve BTW en worden vermeld in euro(€). Elke verhoging van de BTW of eender welke andere belasting tussen de tijd van de bestelling en de levering dient door de klant betaald te worden.

Artikel 14: Betaling

Tenzij anders overeengekomen worden al onze facturen en contant betaald op het hoofdbureau van ons bedrijf. Een gedeeltelijke betaling van 30% van het totale bedrag van de facturen, inclusief BTW, dient betaald te worden op het moment van de bestelling. In het geval de factuur niet op de voorziene betaaldag betaald wordt zullen alle openstaande facturen onmiddellijk betaald dienen te worden. Elke factuur die op de betaaldag niet betaald werd betekend automatisch en zonder een voorafgaande formeel bericht, een interest van 1% per maand, berekend vanaf de betaaldag, en dit berekend en van toepassing op het totale bedrag van alle facturen die nog betaald dienen te worden. Elke factuur die op de te betalen dag niet betaald werd wordt zonder voorafgaande waarschuwing verhoogd met een vaste boete van 10% van het nog te betalen bedrag als schadevergoeding en interest, met een minimum van 50€. Als we te weten komen dat er zich situaties voordoen waarvan wij geloven dat de financiële situatie van de klant in gevaar is, in het bijzonder als een check van de klant niet uitgekeend of iedere andere situatie die de kredietwaardigheid van de klant in twijfel doen brengen hebben wij het recht om een betaling van de nog te betalen bedragen te eisen, ook als er cheques voor ontvangen werden. In een dergelijk geval zullen we alsook het recht hebben om een betaling te eisen voor betaaldag of het afhandelen van een garantie of veiligheid en als die niet gegeven word binnen de vestgelegde tijdslimiet het recht hebben om het contract te beëindigen. De betalingen mogen enkel uitgevoerd worden naar de banken die op de factuur vermeldt staan. We hebben het recht om een wissel te aanvaarden of niet te aanvaarden. Wissels en cheques die ter betaling gegeven worden alleen als een voldoende betaling beschouwd als waarde ervan ontvangen werd. Als wissels uitbetaald worden zullen kosten voor fiscale zegels of andere kosten voor rekening van de klant zijn en dienen betaald te worden vanaf de dag van de oplegging ervan. In het geval van een late betaling behouden wij het recht om, zonder voorafgaande waarschouwing, de uitvoering van het werk op te schorten dat voorkomt uit het contract of een ander eerder of later contract en om het werk uitgestippeld in de contracten weer op nemen, tenzij anders overeengekomen, vanaf het moment van de betaling.

Artikel 15: Voorbehoud van eigendomsrecht

De goederen blijven in ons bezit totdat de betaling van de prijs volledig uitgevoerd werd. Voor de volledige betaling van de prijs mag de klant het bezit van de goederen niet overnemen of verkopen zonder de voorafgaande geschreven toestemming van ons bedrijf. De klant is aansprakelijk voor het goed bewaren van de goederen en dient ze op zijn eigen kosten op te slaan, ze identificeren en ze op ons verzoek terug aan ons geven. Hij is aansprakelijk voor elk waardeverlies, de kosten voor het terugnemen en winstverlies. In het geval van een transfer, zowel voor of na de levering, het mengen, het behandelen of transformeren van de goederen, zal de klant onmiddellijk alle schadeclaims aan ons overmaken, inclusief werkvergoeding, en inclusief veiligheid te respectievelijke gedeelte ervan. De klant zal ons altijd op de hoogte brengen van een dergelijke transfer alsook ons de namen en adressen van de debiteurs als derde partijen en het bedrag van de schulden. De klant is verplicht om de goederen te verzekeren tegen brand en diefstal en ons op vragen het bewijs ervan te tonen. De klant brengt ons de schadeclaims over die voortkomen uit de beschadiging, het verhuren of diefstal van onze gereserveerde goederen. Alle goederen die onbetaald blijven nadat een waarschuwing ontvangen werd, zullen terug naar ons bedrijf gebracht worden en de klant geeft ons en onze vertegenwoordigers hierbij expliciet en onherroepelijk de toestemming om binnen te gaan in de gebouwen waar goederen opgeslagen zijn om zo de onbetaalde goederen weg te nemen.

Artikel 16: Beëindiging

Ons bedrijf behoudt het recht om het contract te beëindigen door de klant ervan op de hoogte te brengen in een aangetekend schrijven in het geval van een serieuze niet-naleving van gelijk welk van zijn contractuele verplichtingen van dit contract. Onder andere worden de volgende gebeurtenissen of situaties als fundamentele contractbreuken beschouwd: Als de klant zijn levering van de goederen niet binnen de gespecificeerde tijdslimiet ophaalt, als een factuur onbetaald blijft voor meer dan 30 dagen, of als blijkt dat de klant een fundamentele contractverplichting niet zal naleven, of onwaarschijnlijk zal naleven, ook voor deze verplichting nageleefd diende te worden. In het geval van een beëindiging van het contract onder deze clausule is de klant aansprakelijk voor schadeclaims en intrest op basis van een vaste boete van 15% van het totale bedrag, inclusief BTW, van de bestelling.

Artikel 17: Intellectuele rechten en technische gegevens

De illustraties, tekeningen, documenten en gelijk welke andere informatie die ons bedrijf verschaft blijft ons eigendom. Het mag enkel openbaar gemaakt of gebruikt worden als daar voorafgaand schriftelijk de toestemming voor gegeven werd. Onze producten mogen enkele verdeeld en geëxporteerd worden indien wij daarvoor vooraf een geschreven toestemming gegeven hebben. In het geval dat de klant onze goederen verkoopt, dient hij de koper ervan dezelfde verplichtingen op te leggen. De klant is persoonlijk verplicht om te controleren of de geleverde goederen aan zijn node voldoen en dat de voorgestelde werken aan zijn eisen voldoen. Ons advies wordt gegeven zonder dat wij er verantwoordelijk of aansprakelijk voor gehouden kunnen worden.

Artikel 18: Bevoegde rechterlijke instantie

De plaats van uitvoering van alle verplichtingen die voortkomen uit dit contract is de maatschappelijke zetel van ons bedrijf in België. Elk geschil dat direct of indirect voortkomt uit onze contractuele verplichtingen met de klant valt binnen de rechtsmacht van het gerecht en de rechtbanken van Luik. Als we dat willen, mogen we echter wel rechtszaken beginnen in het rechtsgebied van de klant. Het toepasselijke recht is de Belgische wet. De gehele of gedeeltelijke nietigheid van een van deze clausules heeft geen effect op de geldigheid van de andere clausules.